Pedagoški kolegijum

Pedagoški kolegijum razmatra pitanja i zauzima stavove u vezi sa sledećim poslovima:
• Planiranje i organizovanje programa obrazovanja i vaspitanja
• Staranje o osiguranju kvaliteta i unapređenju obrazovno-vaspitnog rada
• Staranje o osavremenjavanju razvojnog rada škole
• Organizacija pedagoško-instruktivnog uvida i nadzora i preduzimanje mera za unapređivanje i usavršavanje rada nastavnika i stručnih saradnika
• Planiranje stručnog usavršavanja zaposlenih
Pedagoškim kolegijumom predsedava i rukovodi direktor.

Pedagoški kolegijum Škole za dizajn tekstila i kože čine članovi: