U okviru realizacije projekta “Threads of tradition that connect us” koji realizuje Škola za dizajn tekstila i kože iz Novog Pazara u partnerstvu sa školama “Raqi Qirinxhi” iz Albanije i “Gorče Petrov” iz Makedonije, a koji je podržan od strane Regionalne kancelarije za saradnju mladih – RYCO, raspisuje se:

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Predmet javnog poziva:

 Snimanje dokumentarnog filma o projektu “Threads that connect us”

Pravo učešća:

Pravo na učešće i dostavljanje ponuda imaju sva pravna lica čija je osnovna delatnost prudukcija video i medijskog sadržaja i materijala, registrovani najmanje dve godine prema evidenciji u APR-u i sedište im je na  teritoriji grada Novog Pazara.

Karakteristike posla:

Realizacija pomenutog posla podrazumeva sledeće:

1. Snimanje, montažu  dokumentarnog filma“Threads that connect us”  koji će obuhvatati  desetominutne scene  koje prate učenike  u ulozi turističkih vodiča  i profesore i stručne saradnike tokom realizacije aktivnosti projekta u Srbiji, Albaniji i Makedoniji.  Za potrebe snimanja ovih scena potreban je odlazaka i prisustvo u sve tri pomenute zemlje.

2. Titlovanje filma na engleskom jeziku

3. Priprema kratkih isečaka iz filma za potrebe promocije na društvenim mrežama

Sadržaj ponude:

Ponuda mora da sadrži:

1. Scenario i sinopsis  izrade dokumentarnog filma koji je predmet poziva

2. Tehničke karakteristike videa i opreme kojom će se vršiti snimanje

3. Vremenski tok (timeline) izrade i produkovanja videa

4. Neki od pretnodnih radova iz portfolio ponuđača

5. Predračun sa iznosom ponude

Ostale informacije

Rešenje o registracij iz APR-a

Način podnošenja ponude:

Ponude se podnose elektronskim putem na email adresu: skolazadizajnnp@yahoo.com ili lično u prostorijama Škole za dizajn u ulici Vuka Karadžića bb, radnim danima u period od 10h do 14h.

Rok za podnošenje ponuda je do 15. decembra 2020 godine.