Zgrada škole

Nastava se odvija u zgradi Škole i u zgradi bivšeg Zavoda za zapošljavanje. Školska zgrada je podeljena tako da leva strana pripada Tehničkoj školi, a desna strana Školi za dizajn tekstila i kože. Sa obzirom na mali broj učionica i kabineta i veći broj odeljenja organizacija obrazovno-vaspitnog rada u teorijskoj nastavi je otežana. Škola ima dovoljan broj radionica za obavljanje praktične nastave. U školskoj zgradi se nalaze tri konfekcijske i jedna mehaničarska radionica, a u zgradi bivšeg Zavoda za zapošljavanje nalaze se dve konfekcijske radionice i dve kožarske radionice sa pripremnom i magacinskom prostorijom i jedna radionica za građevinsku struku za vežbe, praktičnu nastavu i nastavu u bloku, koja je u opremanju.


Struktura i veličina školskog prostora

Redni broj

Namena prostorije

Broj prostorija Površina (m2)

Kancelarije i druge prostorije

1. Kancelarija direktora 1 34,78
2. Kancelarija sekretara 1 13,04
3. Kancelarija računovodstva 1 15,93
4. Kancelarija pedagoga i pomoćnika direktora 1 13,04
5. Kancelarija koordinatora praktične nastave 1 15,60
6. Fiskulturna sala 2 689,90
7. Pripremne prostorije 1 17,48
8. Svlačionice 4 49,68
9. Prostor za sprave 2 50,49
10. Biblioteka sa čitaonicom 2 89,50
11. Prostorija za domara 1 17,08
12. Zubna ambulanta 1 17,25
13. Arhiva 1 10,00
14. Magacinski prostor    
15. Hodnici 7 313,08
16. Sanitarni čvorovi 5 117,13
17. Kotlara 1 86,40
18. Prostorija za kotlara 1 26,39
UKUPNO 1887,85

Učionice i kabineti

1. Učionica opšte namene br.1 1 54,27
2. Učionica opšte namene  br.2 1 53,46
3. Kabinet crtanja i slikanja sa pr. prostorijom 2 88,56
4. Učionica opšte namene br.4 1 54,27
5. Kabinet stručnih predmeta tekstilne struke 1 54,27
6. Kabinet fizike sa pripremnom prostorijom 1 88,56
7. Kabinet za primenu računara sa pr. prostor. 2 88,78
8. Kabinet matematike 1 56,70
9. Učionica opšte namene br.9 1 39,98
10. Kabinet stručnih predmeta građevinske struke 1 56,60
11. Kabinet stručnih predmeta kožarske struke 1 56,60
12. Učionica opšte namene br.12 1 39,98
13. Kabinet informatike 2 54,74
14. Kabinet primene računara 1 54,27
15. Učionica za odelјenje lako ometenih u razv. 1 19,00
UKUPNO 878,09

Radionički prostor

1. Konfekcijska radionica (matična zgrada) 3 150,37
2. Konfekcijska radionica (zgrada Zavoda) 2 96,00
3. Mehaničarska radionica 1 11,05
4. Obućarska radionica (zgrada Zavoda) 2 114,55
5. Radionica za građevinsku struku (zgrada Zavoda) 1 45,85
6. Pripremna prostorija 1 6,37
UKUPNO: 424,19
UKUPNA VELIČINA PROSTORA: 3190,13